logo 01

Algemene voorwaarden


Verkoopsvoorwaarden.1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van
worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de
documenten uitgaande van de koper voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.

2. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.


3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.


4. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.


5. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij

ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.


6. Onze leveringe
n zijn ten laatste betaalbaar de 30ste dag na factuurdatum.


7. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.


8. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 8ste dag na de aangetekende verzending van een aanmaning

kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden
ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.


9. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag
van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op
van 12% per jaar.


10. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 8 dagen na de aangetekende verzending van een

aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10 % van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire
schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.
Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon,
die uitsluitend voor nietberoepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd
een vergoeding te eisen voor de rechtbank in overeenstemming met het gemene recht.


11. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurl
ijk of
rechtspersoon is die uitsluitend voor nietberoepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of
gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van
de woonplaats van de consument. In de andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank
van Hasselt.